Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ относно:  /21.11.2021г./

Предстоящи промени в Наредба № 2 за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.             Считаме, че наредбата се прилага с добър резултат. За постигане на още по-добър резултат могат да се...
Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ относно:  /2021г./

Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ относно:  /2021г./

Консултационен документ във връзка с извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България В данните на...