Административнопроцесуален кодекс

Закон за независимите оценители

Наредба № Н-1 от 14 февруари 2023 г.

За вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, /обн., ДВ, бр. 18 от 24.2.2023 г. /

Наредба № 1 ОТ 14 февруари 2007 г.

За водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, /обн., ДВ, бр. 25 от 22 март 2024г./

Наредба № 1461

За съдебно – счетоводните и финансово – икономическите експертизи /ДВ бр. 84 от 31.11.1975г./

Наредба № 10

За съдебните и арбитражните експертизи /ДВ бр. 93 от 29.11.1983г./

Граждански процесуален кодекс

Закон за съдебната власт

Наредба № 2 от 26.10.2011 год.

За условията и реда за извършване на съдебномедицински, съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични експертизи, включително и за заплащане разходите на лечебните заведения /ДВ бр. 91 от 18.11.2011г./

Наредба № 1 от 12.01.1996

За автотехническите експертизи /ДВ бр. 8 от 26.01.1996г./

Данъчно - осигурителен процесуален кодекс

Наказателно - процесуален кодекс

Наредба № 16 от 13.05.2005 г.

За съдебно – психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства /ДВ бр. 45 от 31.05.2005г./

Наредба № 5 от 14 февруари 2008 г.

За условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл.151, ал.4 от Закона за кредитните институции /ДВ бр. 20 от 26.02.2008г./