Предстоящи промени в Наредба № 2 за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

            Считаме, че наредбата се прилага с добър резултат. За постигане на още по-добър резултат могат да се направят следните допълнения и промени:

            Предлагаме в чл. 44, да има ал. 2 с текст: „Всяко вещо лице може да актуализира информацията по чл. 38, ал. 3, т.т. 2, 3, 4 и 5 от своето досие по ред определен от администратора на Информационна система „Единен регистър на вещите лица“ и  ал. 3 с текст: „Всяко вещо лице може да променя статуса на информацията от чл. 38, ал. 4, т.т. 1, 2, 3, 4 и 5, от неговото досие, от непублична в публична и обратно.“

            Предлагаме в чл. 38, ал. 4, да се добави т. 6 „Снимка на вещото лице.“

            Изброените допълнения ще допринесат  Единния регистър на вещите лица да дава възможно най-точна, пълна и актуална информация за всяко вещо лице и ще е максимално полезен.

            Предлагаме добавяне на новосъздаден чл. 45 с текст: „Всяка година, в периода 1 октомври – 31 октомври, всяко вещото подава в Информационната система „Единен регистър на вещите лица“ декларация за липса на промяна в обстоятелствата от досието или декларация за наличната промяна/временно/постоянно прекратяване на дейността или декларация за отписване от единния регистър на вещите лица. Подаването на съответната декларация става по електронен път с КЕП или потребителско име и парола. Декларацията за  временно/постоянно прекратяване на дейността може да се подава по всяко време на годината.“

            Предлагаме добавяне на новосъздаден чл. 45, който да регламентира получаване на призовки от вещите лица по електронен път – мейл, Системата за сигурно електронно връчване или др. под по определен ред.

            Предлагаме добавяне на новосъздаден чл. 46, който да регламентира достъпа на вещите лица до документите от досъдебната и съдебна фази, необходими за изготвяне на възложените им експертизи, в електронно четим формат.

             Предлагаме добавяне на новосъздаден чл. 47, който да регламентира депозирането на изготвените от вещите лица експертизите по електронен път подписани с електронен подпис.

            Предлагаме добавяне на новосъздаден чл. 48, който да регламентира воденето на кореспонденция между вещите лица и съдебната система по електронен път.

            Предлагаме в чл. 27, ал. 1 да се промени/съкрати срока за изплащане на възнагражденията на вещите лица от 60 дни на 7 дни.

            Предлагаме в чл. 24, ал. 1  възнагражденията на вещите лица да се променят от 3 % на 8 % от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата.

            Недопустимо е недоволството от резултатите от експертизите да се насочва към квалификацията на вещите лица. Намираме за изключително опасни спекулациите относно квалификацията, компетентността, отговорността и етиката на вещите лица. Отговорността на вещите лица е уредена в Наказателния кодекс.

Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ относно:  /18.02.2022г./

Обществена консултация за промени в Наредба № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.

            Предлагаме включването на вещите лица в обхвата на лицата – регистрирани потребители имащи право на потребителски профил с достъп до електронните дела и  регламентирането на електронния достъп на вещите лица до всяка информация касаеща работата на вещите лица и изготвянето на експертизи:

            1. достъпът на вещите лица до електронните дела и всички документите от съдебната и досъдебната фази, необходими за изготвяне на възложените им експертизи, в електронно четим формат,

            2.  депозиране на изготвените от вещите лица експертизите по електронен път подписани с електронен подпис,

            3. воденето на кореспонденция между вещите лица и съдебната система по електронен път – получаване на призовки, депозиране на молби, отводи и др.под.,

            Всичко това неимоверно много ще улесни работата на вещите лица и ще съкрати времето за изготвяне на експертизи със съответните икономически ефекти.