Консултационен документ във връзка с извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България

В данните на Кадастъра и Имотния регистър се откриват нежелателно голям брой неточности и некоректна информация.

Отстраняването на неточности и некоректна информация в Кадастъра и Имотния регистър отнема нежелателно дълго време, понякога вариращо между 6 и 18 месеца.

В райони в които Кадастралната карта е влязла в сила са налични отделни местности с голям брой поземлени имоти /ПИ/, които не са отразени в Кадастралната карта. Разумно е да се обмисли административна процедура, с която ПИ да се отразят в Кадастъра по служебен път /между съответните общински структури и АГКК/. На този етап не са видни опити за отстраняването на тези неточности.

Процесът по извършване на справки в текущия вариант на Имотния регистър е значително по-усложнен от процеса използван в предишния вариант. Работата с текущия вариант на Имотния регистър се извършва значително по-бавно и с повече стъпки.

Заплащането на услугите в новия вариант на Имотния регистър е значително по-усложнено спрямо начина на заплащане в предишния вариант. Разумно е да се обмисли опростяване на заплащането на услугите, а също и възможност за заплащане на ползваните услугите през виртуален ПОС терминал.