Сдружение Асоциация на оценители, вещи лица и експерти

За нас

УСТАВ на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1. Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице "АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ" /АОВЕ/
    1.2.Асоциацията представлява юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза, наричано по-долу "Сдружението", чийто статут се определя съобразно българското законодателство.
   1.3. Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на професионалните оценителите, вещи лица и експерти в България, както и за развитие и насърчаване на дейността в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.
Чл. 2. Наименованието на Сдружението е: АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ" (АОВЕ), което се изписва и на латиница по следния начин: " ASSOCIATION OF EVALUATORS, PROFICIENTS AND EXPERTS " (AEPE).
Чл. 3. Седалището на Сдружението е Република България, гр. София. Адресът на управление на Сдружението е гр.София, 1303, Столична община, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 107.
Чл. 4. Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и "ЕИК" се поставят върху всички документи и печатни издания на Сдружението.
Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.
Чл. 7. Целите на Сдружението са:
    7.1. Да защитава правата и интересите на членовете си.
7.2. Да развива колегиалност, солидарност и сътрудничество между членовете си.
7.3. Да подпомага обучението и повишаването на квалификацията на членовете си, на ползвателите на услугите предлагани от членовете на сдружението и на други лица.
7.4. Да организира за нуждите на членовете си, на ползвателите на услугите предлагани от членовете на сдружението и на други лица консултации по специфични въпроси свързани с услугите предлагани от членовете на сдружението.
7.5. Да организира срещи, семинари, обучения и други за повишаване на квалификацията на членовете си, на ползвателите на услугите предлагани от членовете на сдружението и на други лица.
7.6. Да работи за издигане на престижа на професиите на членовете си.
7.7. Да разработва и предлага правила за професионална етика и лоялна конкуренция.
7.8. Да въвежда нови технологии и иновативни методи на работа в професията.
7.9. Да издава рекламни и информационни материали за популяризиране дейността на сдружението и на неговите членове у нас и в чужбина.
7.10. Да поддържа електронни и други издания, интернет сайтове и други, които дават полезна информация.
7.11. Да генерира, съхранява и анализира полезна, за работата на членовете си, информация.
7.12. Да поддържа контакти със средствата за масова информация.
7.13. Да проучва добрите търговски практики в други държави и да спомага за прилагането им у нас.
Чл. 8. За изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:
8.1. Иницииране и участие в процеса на регламентиране на професионалните дейности на членовете си.
8.2. Защита правата и интересите на членовете на сдружението.
8.3. Защита правата и интереси на клиентите на членовете на сдружението.
8.4. Поддържане публичен указател на членовете си.
8.5. Организиране курсове за поддържане и повишаване квалификацията на своите членове.
8.6. Утвърждаване правила за работа и добри търговски практики за членовете си.
8.7. Издаване наръчници и други помагала и печатни, електронни и други издания, чрез които подпомага дейността на членовете си.
8.8. Разработване правила и указания за унифициране на документите, които се използват при работата на членовете на сдружението.
8.9. Съдействие за разрешаване на спорове между членовете на сдружението, както и между тях и ползвателите на услугите им.
8.10. Организиране и поддържане на общо за членовете си, информационно пространство /сайт/ в което членовете на сдружението обменят специфична за дейността си информация.
8.11. Разработване на бланки на документите, които членовете на сдружението използват в ежедневната си работата.
8.12. Поддържане на библиотека, електронна и/или на хартиен носител със специализирана литература.
8.13. Взаимодействие и обмен на опит със сродни и други организации у нас и в други държави с цел адаптиране и прилагане на европейски и международни стандарти и правила за работата на членовете на сдружението .
8.14. Съблюдаване спазването на професионалните и етични норми в работата на членовете си.
 Чл. 9. Сдружението има следния предмет на дейност: Защита на професионалните интереси и законовите права на ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, развитие на ДЕЙНОСТТА в тази сфера, съблюдаване въвеждането на високи стандарти в предоставянето от оценителите, вещите лица и експерти на професионални услуги за частноправни и публични субекти, за правозащитни и правоохранителни органи и организации в Република България при спазване действащото законодателство и принципите на равнопоставеностт на гражданските и стопанските субекти, професионализъм и лоялната конкуренция.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.
Чл. 11. Дължимият членски внос, размер и периодичност на плащане, се определя от Общото събрание на Сдружението.
Чл. 12.1. Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", данните по чл. 4, имената на лицето, което е прието като член на Сдружението.
12.2. Срещу платения членски внос Сдружението издава фактура.
12.3. Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", данните по чл. 4, името, съответно наименованието на дарителя, размера и целта на дарението.
   12.4. Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.
Чл. 13.1. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, както следва: консултантска, издателска и рекламна дейност, образователни и квалификационни услуги, обучение на специалисти, както и други, незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния предмет на дейност на сдружението и са свързани с тях.
13.2. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в българското законодателство.
    13.3. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.
13.4. Сдружението не разпределя печалба.

  ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство
Чл. 14.1. Членството в Сдружението е доброволно.
    14.2. В Сдружението могат да членуват физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане. Юридическите лица и неперсонифицираните дружества като членове на Сдружението се представляват от законните си представители или от надлежно упълномощени от тях трети лица. 
    14.3. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет (Управителя), който разглежда молбата в едномесечен срок. Към молбата си физическите лица прилагат автобиография и ЕИК за упражняване на свободна професия, а юридическите лица ЕИК и описание на дейността си.
14.4. Управителният съвет/Управителят представя на Общото събрание постъпилите молби за членство със свое становище.
    14.5. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от членовете на Общото събрание.
    14.5. Членството в Сдружението възниква от датата на решението на Общото събрание и внасянето на членския внос.
    14.7. Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице с нестопанска цел.
Права на членовете
 Чл.15. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
Чл. 16. Всеки член на Сдружението има право:
    16.1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
    16.2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
16.3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
    16.4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
    16.5. да иска и да получава съдействие от ръководните органи на Сдружението при решаването на конкретни проблеми на професионалната си квалификация.
Задължения на членовете
Чл. 17. Всеки член на Сдружението е длъжен:
   17.1. да работи за издигане на авторитета и престижа на Сдружението;
   17.2. да поддържа високо ниво на професионалната си квалификация;
   17.3. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
   17.4. да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет/Управителят;
   17.5. да заплаща членски внос и да внася имуществените вноски в изпълнение решенията на Общото събрание.
Чл. 18. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на прекратяване на юридическото лице.
Чл.19. За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.
Прекратяване на членството. Имуществени последици
Чл. 20 Членството се прекратява:
20.1. С прекратяването на юридическо лице.
   20.2. Със смъртта на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение.
20.3. С едностранно волеизявление до Сдружението чрез подаване на писмена молба до Управителния съвет.
20.4. С изключване.
20.5. С прекратяване на Сдружението.
20.6. При отпадане поради невнасяне установените имуществени вноски повече от три месеца и системно неучастие в дейността на Сдружението.
Чл. 21. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението с подаване на писмена молба до Управителния съвет.
Чл. 22.Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:
    22.1. с поведението си уврежда интересите на сдружението или злепоставя доброто му име;
    22.2. не изпълнява решенията на органите на управление или задълженията си към сдружението; 
    22.3. нарушава нормативните актове в Република България, устава или решенията на органите на сдружението;
22.4. мами и/или има нелоялно поведение към членове на сдружението, към други лица;
22.5. извърши финансова злоупотреба със средства на сдружението или поради нехайство и/или предумишлени действия/бездействия, доведе до посегателство върху него.
Чл.23. Настъпилите обстоятелства, даващи основания за изключване, се констатират от Управителния съвет и се представят като предложение за обсъждане и вземане на решение от Общото събрание за прекратяване членството. Решението за изключване се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Общото събрание. 
23.1. Решението на Общото събрание подлежи на съдебен контрол относно неговата законосъобразност и съответствие с Устава.
Чл.24. Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.
Чл.25. В 3 (три)-дневен срок от вземане на решението по чл. 23, Управителния съвет/Управителя уведомява писмено изключения член за Решението на Общото събрание. Срокът за обжалване на решението за изключване от изключеният член започва да тече от датата на получаване на уведомлението за това. 
Чл.26. Изключен член с решение на Общото събрание не може да кандидатства отново за членство в следващите две години.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 27.1. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
    27.2. Управителен орган на сдружението е Управителният съвет/Управителят.
Общо събрание
Чл. 28.1. Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.
28.2. Общото събрание включва всички членове на Сдружението.
Чл.29.Общото събрание:
     29.1. изменя и допълва устава;
29.2. приема отчета за дейността на Управителния съвет/Управителя;
29.3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет/Управителя;
    29.4. приема и изключва членове на Сдружението;
29.5. приема бюджета на сдружението;
29.6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
29.7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
29.8. приема други вътрешни актове;
29.9. взема и други решения, предвидени в устава. 
Свикване
    Чл.30.1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет/Управителят по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
30.2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива се свиква.
30.3. Управителният съвет/Управителят обявява поканата в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Общото събрание.
30.4. Общото събрание се свиква чрез обявяване на поканата в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, гр.София, най-малко един месец преди провеждането му и може да бъде редовно /свиква се веднъж в годината/ или извънредно. 
  Кворум
Чл.31.1. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да се явят.
32.2. Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от избран от Управителния съвет негов заместник. 
Вземане на решения
Чл. 33.1. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
33.2. Решения по т.т. 29.1., 29.4. и 29.6. се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
33.3. Решения по т. 29.3 се вземат с мнозинство 4/5 от членовете.
33.4. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
33.5. Всички разисквания и взети решения се протоколират.
Право на глас
Чл. 34.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
34.2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
34.2.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
34.2.2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
34.2.3. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.   
Управителен съвет
Чл.35. Управителен орган на сдружението е Управителния съвет/Управителят.
35.1. Управителният съвет се състои от три до пет лица - членове на сдружението. Юридически лица или неперсонифицирани дружества, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението, но се представляват от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице. 
35.2.Членовете на Управителния съвет/Управителят се избират с тайно гласуване от Общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани.
35.3. Управителният съвет избира от своя състав Председател. 
35.4. По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – Управител.
Чл.36. Управителният съвет/Управител:
36.1. представлява Сдружението пред всички трети лица, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;;
36.2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
36.3. стопанисва и се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
36.4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
36.5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
36.6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
36.7. определя адреса на сдружението;
36.8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
36.9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
36.10. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, приема щата, приема правилата за организиране и плащане на труда, определя размера на възнагражденията на работещите в сдружението правилата, за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението;
36.11. упълномощава определени свои членове да извършват от негово име определени действия; 
36.12. осъществява оперативното ръководство на сдружението;
36.13. популяризира целите и задачите на сдружението, и постиженията му;
31.14. осъществява информационната и издателска политика на сдружението и създава, поддържа и актуализира интернет сайт за цялостната дейност на сдружението;
36.15. осъществява и поддържа контакти със сродни организации в България и други държави;
36.16. извършва ликвидация при прекратяване на сдружението.
  Свикване
Чл.37. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
Кворум. Вземане на решения
Чл.38. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
  Чл.39. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл.40. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.36.3, чл.36.6 и чл.36.16. - с мнозинство от всички членове. 
Чл.41. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл.42. Всички разисквания и взети решения се протоколират.
Чл.43. Управителят като едноличен орган на управление на Сдружението взима решения, които се оформят в писмени протоколи.

  VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 44.1. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.
44.2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 45 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
45.1. Ликвидацията се извършва от Управителния орган на Сдружението или от посочено от него лице.
45.2. Когато ликвидатор не е определен съгласно чл. 14.1. от ЗЮЛНЦ или съобразно решението на Общото събрание в случая по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
45.3. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава, Учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
45.4. Лицата, придобили имущество съгласно предходната точка, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото. 
45.5. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на "АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ", проведено в гр.София, за чието провеждане и за взетите по него решения е съставен Протокол, който е неразделна част от настоящия Устав.
§2. Списъкът на Учредителите, подписали този Устав представлява неразделна част от същия.
§3. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§4. За неуредените с настоящия Устав въпроси, както и за неговото тълкуване и прилагане се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и разпоредбите на действащото българско законодателство. В случай на противоречие на разпоредби на настоящия Устав със закона се прилагат повелителните норми на закона.