Консултационен документ във връзка с извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България

Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ В данните на Кадастъра и Имотния регистър се откриват нежелателно голям брой неточности и некоректна информация. Отстраняването на неточности и некоректна информация в Кадастъра и Имотния регистър отнема нежелателно дълго време, понякога вариращо между 6 и 18 месеца. …

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ Надяваме се регистърът да бъде създаден и да започне да функционира в определените срокове и да дава максималната възможна информация. Регистъра ще улесни достъпа до експертните услуги на вещите лица. Също така ще бъде добре да се предвиди …