Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ Надяваме се регистърът да бъде създаден и да започне да функционира в определените срокове и да дава максималната възможна информация. Регистъра ще улесни достъпа до експертните услуги на вещите лица. Също така ще бъде добре да се предвиди …