Сдружение Асоциация на оценители, вещи лица и експерти

Сдружение Асоциация на оценители, вещи лица и експерти

АОВЛЕ 206069902
Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт
Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/ Надяваме се регистърът да бъде създаден и да започне да функционира в определените...
Read More "Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт"

Основна цел на АОВЛЕ е защита на професионалните интереси и законовите права на оценители, вещи лица и експерти занимаващи се с професионална експертна дейност, развитие на дейността в тази сфера, съблюдаване въвеждането на високи стандарти в предоставянето от оценителите, вещите лица и експерти на професионални услуги за частноправни и публични субекти, за правозащитни и правоохранителни органи и организации в Република България при спазване действащото законодателство и принципите на равнопоставеност на гражданските и стопанските субекти, професионализъм и лоялната конкуренция.